Home » Новини » Дія Сіті: модель працевлаштування гіг-спеціалістів

Дія Сіті: модель працевлаштування гіг-спеціалістів

З 14.08.2021 набрав чинності Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Закон прийнято для стимулювання розвитку цифрової економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих спеціалістів.

Законом, серед іншого, введено в національне правове поле поняття гіг-спеціаліста. Таким спеціалістом є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. У свою чергу, гіг-контрактом є цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а цей резидент зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для їх виконання/надання, а також соціальні гарантії. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі. Особливості його укладення та інші питання, повязані з контрактом, винагородою, визначаються розділом V Закону.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Так, змінами, внесеними до Кодексу законів про працю України, визначено, що його дія (як і в цілому дія законодавства про працю) не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті. Також внесені зміни до Закону України “Про зайнятість населення” щодо регулювання виконання роботи гіг-спеціалістами, які є іноземцями чи особами без громадянства.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;

2) гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;

3) загальний дохід юридичної особи – сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу у вигляді роялті, якщо такі роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

4) заявник – юридична особа, яка звернулася до уповноваженого органу із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті;

5) кваліфікований дохід – сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманих у результаті здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону;

6) компенсація – сума грошових коштів, що підлягає виплаті у випадках, передбачених цим Законом або договором, стороною якого є резидент Дія Сіті;

7) конкурентна дія – будь-яка з дій, зазначених у пунктах 1-4 частини третьої статті 27 цього Закону, або інша дія, визначена договором про утримання від вчинення конкурентних дій між резидентом Дія Сіті та фахівцем як конкурентна;

8) незалежний висновок – звіт з надання впевненості, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у звіті про відповідність за певний період;

9) правовий режим Дія Сіті – сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі;

10) реєстр Дія Сіті – реєстр, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті;

11) резидент Дія Сіті – юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі;

12) розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам – сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати;

13) строк резидентства – період з дня набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті до дня втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті;

14) уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки;

15) фахівець – працівник чи гіг-спеціаліст резидента Дія Сіті або фізична особа (фізична особа – підприємець), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону.

2. Термін “Єдиний державний реєстр” вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, терміни “кінцевий бенефіціарний власник“, “постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів” та “структура власності” – у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, термін “чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” – у значенні, наведеному в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, терміни “пов’язані особи“, “податковий борг” та “роялті” – у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Стаття 2. Відносини, які регулюються цим Законом

1. Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів.

2. Відносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, відносини за участю резидента Дія Сіті та щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

4. Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є:

1) свобода діяльності – наявність у всіх резидентів Дія Сіті права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами;

2) невтручання – невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України;

3) презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті – прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб;

4) стабільність – гарантія державою збереження правового режиму Дія Сіті та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом такого строку;

5) формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті – відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті;

6) добровільність резидентства в Дія Сіті – неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті.

5. Правовий режим Дія Сіті застосовується до відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті протягом строку його резидентства з урахуванням положень частин шостої та сьомої цієї статті.

6. До договірних відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті, які виникли під час строку його резидентства, застосовується правовий режим Дія Сіті незалежно від факту втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті, якщо інше прямо не передбачено договором або цим Законом.

7. Особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються Податковим кодексом України.

Стаття 3. Строк та гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті

1. Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

2. Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам Дія Сіті чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців.

3. Якщо протягом визначеного частиною другою цієї статті строку законодавством буде встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців, які передбачатимуть більш сприятливі умови ведення діяльності та/або зменшуватимуть розмір податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, або скасовуватимуть їх, пом’якшуватимуть чи скасовуватимуть відповідальність резидента Дія Сіті та/або залучених ним фахівців, або в інший спосіб покращуватимуть їх становище, до резидента Дія Сіті та залучених ним фахівців мають застосовуватися такі інші норми.

4. Передбачені цією статтею гарантії стабільності правового режиму Дія Сіті не поширюються на зміни до законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

5. На всіх резидентів Дія Сіті та їх учасників (акціонерів) поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування.

Детально з текстом Закону  можна ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

У Кропивницькому відбудеться ІТ-тусовка

18 вересня, об 11:00, у креативному просторі KOWO (пров. Василівський 10, 5 поверх) відбудеться івент від ...